Centre CRIS

Què és?

El CRIS és un servei social d’atenció primària de caràcter específic, de titularitat municipal.
És un centre d’atenció psicosocial especialitzat, en règim ambulatori i flexible, destinat a les persones amb problemes de salut mental per a ajudar-los a recuperar el màxim grau d’autonomia.

Serveis

 • Informació, orientació i assessorament a les famílies o persones reunides.
 • Anàlisi, valoració i seguiment de casos.
 • Atenció psicoterapèutica interdisciplinària que es concretarà en les següents àrees a través d’un Pla d’Atenció Individualitzada: autocura i foment de l’exercici físic, atenció psicològica, estimulació cognitiva i psicoeducación, foment de l’autonomia personal i social i la vida independent, relacions grupals i inclusió social i familiar, orientació formació i inserció laboral, prevenció i detecció precoç de símptomes que antecedeixen a una crisi.
 • Mediació social i, en el seu cas, en l’àmbit judicial i/o policial.
 • Inclusió comunitària, que comprèn els suports i l’assessorament necessari a la resta de dispositius sociosanitaris i recursos comunitaris implicats en el procés de rehabilitació i inserció sociolaboral de les persones usuàries.

Qui pot accedir?

 • Persones de 18 a 65 anys amb trastorn mental greu: trastorns psicòtics, de l’estat d’ànim greus (trastorns bipolars i depressió major) i trastorns greus de personalitat.
 • Residents a la Comunitat Valenciana.
 • Pertànyer a l’àmbit de cobertura del centre.
 • No presentar conductes de consum actiu.
 • No presentar conductes excessivament disruptives.

Com sol·licitar-ho?

En Serveis Socials de referència d’atenció primària bàsica, derivat per la Unitat de Salut Mental.

Documentació

 • Informe de derivació al CRIS per la Unitat de Salut Mental.
 • Sol·licitud de dependència.

Dades de contacte

Avinguda de Gil d’Atrosillo, s/n
12500 Vinaròs
964 40 05 87 
cris@vinaros.es
cris.vinaros.es/ca