Inici / Dependència i Tercera edat

Document que dona dret a la utilització gratuïta del transport públic municipal a les persones empadronades en el municipi amb 65 anys o més d’edat.

La Llei de dependència s’aplica a aquelles persones que per raons d’edat, malaltia o discapacitat són dependents de forma permanent; la persona en qüestió no disposa d’autonomia física, mental o sensorial; de manera que necessita una o més persones per a realitzar les activitats de la vida diària.

Les prestacions van destinades a la promoció de l’autonomia personal, així com a la protecció i atenció a les persones, a través de serveis públics i privats concertats degudament acreditats (Sistema per a l’autonomia i atenció a la dependència). Més informació en http://www.inclusio.gva.es/va/web/dependencia

L’accés a les prestacions i serveis del sistema s’inicia amb la sol·licitud del reconeixement de la situació de dependència i del dret a les mateixes.

Servei d’àmbit municipal (no vinculat al servei de la dependència) orientat a les persones i famílies que presenten problemes per a la realització de les activitats elementals de la vida diària, proporcionant atenció directa en la llar mitjançant intervencions que afavorisquen la seua permanència i integració.