Inici / Serveis socials / Programa d’Ajudes Lloguer d’Habitatge. Convocatòria 2023

Programa d’Ajudes Lloguer d’Habitatge. Convocatòria 2023

Programa de Ayudas Alquiler de Vivienda. Convocatoria 2023 (94040 / SIA: 3029249)

Què és i per a què li serveix?

Facilitar el gaudi, accés i la permanència en un habitatge o habitació en règim de lloguer o de cessió d’ús a sectors de població amb escassos mitjans econòmics, mitjançant l’atorgament d’ajudes directes a les persones arrendatàries o cessionàries per al pagament de la renda o preu del període temporal comprés entre l’1 de gener de 2023 i el 31 de desembre de 2024.

Seran objecte de l’ajuda les rendes arrendatícies o el preu de la cessió d’habitatge o habitació que constituïsca la residència habitual i permanent de la persona o unitat de convivència sol·licitant que conste en el contracte d’arrendament o de cessió d’ús que es corresponguen amb 24 mensualitats com a màxim i s’hagen generat durant el període comprés entre l’1 de gener de 2023 fins al 31 de desembre de 2024, o, en tot cas, les que corresponguen a partir de la data de subscripció del contracte d’arrendament o cessió d’ús de l’habitatge o habitació fins a aquesta data.

No seran subvencionables les despeses generals, fiances, serveis, tributs, càrregues i responsabilitats que no siguen susceptibles d’individualització, que les parts hagen acordat que siguen a càrrec de l’arrendatària i que s’incloguen en el contracte com a conceptes diferenciats de la renda de lloguer.

Ajudes Lloguer d'Habitatge. Convocatòria 2023 (ES)
Format: PDF
/
Tamany: 50 KiB