SAD Dependència

Què és?

El Servei d’ajuda a domicili el constitueix el conjunt d’actuacions dutes a terme al domicili de les persones en situació de dependència amb la finalitat d’atendre les seues necessitats bàsiques de la vida diària i incrementar la seua autonomia, i possibilitar així la seua permanència al domicili. Aquest servei, comprén l’atenció personal en la realització de les activitats de la vida diària i la cobertura de les necessitats domèstiques.

Serveis prestats

El servei es prestarà dins de l’horari ordinari (de 8.00 a 22.00 hores de dilluns a divendres) Puntualment, amb l’informe previ del professional tècnic de referència, es prestarà en dies festius o fora de l’horari ordinari.

La concreció de les franges temporals de prestació del servei correspon a l’entitat adjudicatària, ateses les tasques, necessitats, situació de la persona usuària i horaris generals dels quadrants dels auxiliars, excepte situacions excepcionals i motivades que seran acordades amb l’Ajuntament.

Segons la Disposició Transitòria Primera del Decret 102/2022, fins al 31/12/2022 el servei de caràcter personal i domèstic es prestarà amb les intensitats detallades en la Resolució PIA emesa per la Conselleria d’Inclusió i Polítiques Inclusives de la següent manera:

  • Grau I: màxim 20 hores/mes
  • Grau II: entre 21 i 45 hores/mes
  • Grau III: entre 46 i 70 hores/mes

El Servei d’ajuda a domicili haurà de prestar-lo l’entitat o empresa acreditada per a aquesta funció, i podrà concretar-se en:

  • Serveis relacionats amb l’atenció personal en la realització de les activitats de la vida diària (suport a la marxa diària, ajuda per a alçar-se, ficar-se al llit i desplaçar-se dins del domicili, seguiment de medicació, alimentació, o altres determinats pel tècnic de referència).
  • Serveis relacionats amb l’atenció de les necessitats domèstiques o de la llar: compra, cuina, neteja, planxa, rentada, o altres determinats pel tècnic de referència. Aquests serveis només podran prestar-se juntament amb els assenyalats en l’apartat anterior.

Qui hi pot accedir?

Seran beneficiàries d’aquest servei, aquelles persones en situació de dependència i amb resolució PIA que contempla com a modalitat d’intervenció més adequada a les seues necessitats i al seu grau de dependència, el servei d’ajuda a domicili.

Com sol·licitar-lo?

Aprovada per l’òrgan competent la resolució PIA on es determina la prestació SAD Dependència, el professional tècnic de referència de l’àrea d’Acció Social de l’Ajuntament de Vinaròs serà l’encarregat de comunicar l’ordre d’alta i donar les instruccions necessàries a l’empresa adjudicatària per a efectuar el disseny de la intervenció, concretant les actuacions que considere oportunes per al compliment dels objectius determinats. Serà així mateix la persona responsable de l’avaluació continuada, dels canvis que se’n deriven i de la conclusió del cas.