SAD Municipal

Què és?

És una prestació professional, que consisteix en una sèrie de cures i atencions realitzades principalment en el domicili i en l’entorn social de la persona amb la finalitat d’atendre les necessitats de la vida diària i donar suport personal de caràcter polivalent i preventiu, seguiment i acompanyament per a les persones i, en el seu cas, unitats de convivència, que presenten dificultats físiques, intel·lectuals, cognitives, de salut mental o socials, o es troben en situació de vulnerabilitat.

Serveis prestats

 • De caràcter personal: Engloben totes aquelles activitats que es dirigeixen a la persona usuària del servei, quan no pot fer-les per si mateixa, o quan les necessite.
 • De caràcter psicosocial i educatiu: Es refereixen a les intervencions tecnicoprofessionals formatives i de suport al desenvolupament de les capacitats personals, a l’afectivitat, a la convivència i a la integració en la comunitat on es desenvolupe la vida de la persona usuària, així com al suport a l’estructuració familiar.
 • De caràcter domèstic. S’entenen com a tals aquelles activitats i tasques que es realitzen de manera quotidiana en la llar: alimentació, organització domèstica, roba, etc.

Qui hi pot accedir?

Podran rebre el SAD, totes aquelles persones i unitats de convivència, amb residència efectiva al municipi, que necessiten suport per a l’exercici de la seua autonomia i requerisquen assistència per a continuar en el seu entorn habitual. En concret:

 • Persones amb dificultats per a la realització de les activitats bàsiques de la vida diària, no reconegudes com a persones en situació de dependència.
 • Persones o famílies amb necessitat de suport familiar.

Com sol·licitar-ho?

El servei es pot sol·licitar en l’adreça i telèfon indicats a continuació, en horari de dilluns a divendres de 9 a 14 h.

Regidoria de Política Social
Plaça de Sant Antoni, 19
12500 Vinaròs
Tel: 964450075

Documentació

Instància: https://www.vinaros.es/sites/default/files/2019-04/inst%C3%A0ncia%*20general.pdf

Sol·licitud: https://inclusio.gva.es/documents/610727/161551849/solicitud%20AYUDAS%20EMERGENCIA%20SOCIAL/aeea89ae-*bec6-*462c-*a25e-*04407441fa87

Documentació:

 • DNI, NIE o Passaport
 • Targeta SIP del sol·licitant
 • Informe de Salut per al reconeixement de prestacions socials
 • Llibre de Família, en el seu cas
 • Certificat de Reconeixement del grau de discapacitat, en el seu cas
 • Declaració de la Renda de l’últim exercici fiscal, si escau
 • Justificant d’ingressos econòmics mensuals de tots els membres de la unitat familiar
 • Dades del compte bancari. (1a fulla)