Oficina Pangea

Què és?

La Llei 15/2008, de 5 de desembre, de la Generalitat, d’Integració de les Persones migrants a la Comunitat Valenciana, en l’article 15 assenyala que les Oficines PANGEA de l’Administració local són les encarregades de proporcionar la informació, mediació, assessorament i orientació sobre els recursos de l’Administració i de les entitats, així com el desenvolupament de projectes d’interculturalitat. A més, el programa de la XARXA PANGEA és un instrument de coordinació de les polítiques d’atenció a aquest col·lectiu amb els ens locals de la Comunitat Valenciana que disposen d’aquestes oficines.

Els Objectius principals són:

 • Detectar i analitzar les necessitats de la població migrant del municipi.
 • Planificar estratègicament les actuacions encaminades per a avançar cap a la igualtat i la inclusió de les persones migrants.
 • Establir un espai de coordinació entre administració i entitats socials que treballen en l’àmbit de la migració, per al desenvolupament del treball en xarxa.
 • Dur a terme actuacions concretes per a garantir l’accés normalitzat de la població migrant als recursos públics.
 • Col·laborar en la implantació de la xarxa pública d’allotjament per a persones migrants en situació d’exclusió i altres serveis que s’implementen per a millorar la seva inclusió.
 • Fomentar la participació comunitària i la igualtat de tracte de les persones migrants i prevenir el racisme i la xenofòbia.

Serveis

 • Proporcionar a les persones migrants informació i acompanyament en els tràmits administratius que necessiten per a fer efectius els seus drets.
 • Assessorament en aspectes relacionats amb estrangeria tant en règim comunitari com extracomunitari (regularització, reagrupació, renovació, asil, protecció internacional, retorn voluntari, etc.)
 • Informes per a aportar a estrangeria:
  • Informe d’inserció social (arrelament): necessari en procediment de regularització.
  • Informe d’habitatge: necessari per a procediments de reagrupació familiar, renovacions i per a regularitzar la situació de menors no nascuts a Espanya.
 • Formació – ESCOLA D’ACOLLIMENT: Les Escoles d’Acolliment estan emmarcades en la Llei 15/2008 d’integració de les persones immigrants en la Comunitat Valenciana. Són un programa voluntari de comprensió de la Societat Valenciana que garanteix als nous ciutadans el coneixement dels valors i regles de convivència democràtica, els drets i deures, l’estructura política i els idiomes oficials de la Comunitat Valenciana. Els continguts s’estructuren en quatre àrees.
  • Bloc I – Llengua Castellana i Valenciana
  • Bloc II: Legislació bàsica (Constitució espanyola, Estatut d’Autonomia, llei d’integració, llei d’estrangeria)
  • Bloc III: Geografia i història d’Espanya i la Comunitat Valenciana
  • Bloc IV: Informació pràctica (ocupació, habitatge, sanitat, educació)
 • Accions de sensibilització
 • I totes aquelles que faciliten la convivència entre tota la ciutadania de Vinaròs.

Qui pot accedir?

Pot accedir qualsevol ciutadà/a.

Com sol·licitar-ho?

Acudint presencialment a l’Oficina PANGEA, situada a l’edifici dels Serveis Socials de Vinaròs o telefonant preguntant per la tècnica responsable de l’Oficina PANGEA: Inma Picado Marcos.

Regidoria de Política Social
Plaça Sant Antoni, 19
12500 Vinaròs
Tel: 964450075

Documentació