Atenció a la dependència

Què és?

És un servei que té per objecte regular les condicions bàsiques que garantisquen la igualtat en l’exercici del dret subjectiu de ciutadania a la promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència. Aquesta atenció haurà d’orientar-se a la consecució d’una millor qualitat de vida i autonomia personal que facilite una existència autònoma en el seu medi habitual, tot el temps que desitge i siga possible, i proporcionar un tracte digne en tots els àmbits de la vida personal, familiar i social.

Serveis prestats

 • Consolidar i mantenir el Servei de promoció de l’autonomia personal conforme a la Llei 3/2019, de 18 de febrer.
 • Informar, orientar i assessorar tota la població facilitant el coneixement i l’accés a les prestacions del Sistema d’Autonomia i Atenció a la Dependència.
 • Fomentar l’autonomia personal, la inclusió social i la participació en la vida de la comunitat.
 • Col·laborar i coordinar amb l’atenció primària de caràcter específic i l’atenció secundària, així com amb altres sistemes públics de protecció social, sota el principi d’unitat d’acció.
 • Afavorir la permanència de les persones dependents en el seu domicili i ajust sociofamiliar, si escau
 • Atendre situacions de crisi personal o familiar.

Qui hi pot accedir?

Són titulars dels drets establerts en la Llei de dependència els ciutadans espanyols que complisquen els següents requisits:

 • Trobar-se en situació de dependència en algun dels graus establerts.
 • Per als menors de tres anys es tindrà en compte el que preveu la disposició addicional tretzena de la Llei 39/2006, de 14 de desembre.
 • Residir en territori espanyol i haver-ho fet durant cinc anys, dels quals dos hauran de ser immediatament anteriors a la data de presentació de la sol·licitud. Per als menors de cinc anys el període de residència s’exigirà a qui exercisca la seua guarda i custòdia.
 • Les persones que tinguen els anteriors requisits i no tinguen la nacionalitat espanyola es regiran pel que s’estableix en la Llei orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seua integració social.
 • Tindre l’empadronament al municipi de Vinaròs.

Com sol·licitar-lo?

El servei es pot sol·licitar en l’adreça i telèfon indicats a continuació concertant cita prèvia de dilluns a divendres de 9 a 14 hores.

Regidoria de Política Social
Plaça de Sant Antoni, 19
12500 Vinaròs
Tel: 964450075

Documentació

http://www.inclusio.gva.es/va/web/dependencia